niedziela, 30 grudnia 2012

Czasowniki "(sich) treffen" i "begegnen"Dzisiaj chciałabym omówić czasowniki „(sich) treffen” i „begegnen”

"(sich) treffen" jest czasownikiem mocnym:

treffen – traf – hat getroffen

Czasownik „sich treffen” należy do tzw. czasowników zwrotnych właściwych. Są to czasowniki występujące z zaimkiem zwrotnym „sich”, obok których istnieją niezwrotne czasowniki przechodnie, np.:

treffen – sich treffen

rasieren – sich rasieren

langweilen – sich langweilen

Czasowniki te posiadają zaimek zwrotny w bierniku (Akkusativ). W czasownikach zwrotnych właściwych czynność wychodzi od podmiotu i zwraca się z powrotem ku niemu:

Ich treffe mich oft mit meinen Freunden.

Am Wochenende hat er sich mit seiner Familie getroffen.

W przypadku czasowników przechodnich czynność nie zwraca się z powrotem ku sprawcy (nie mamy tu zaimka zwrotnego „sich”):

Wen hast du gestern getroffen, als du am Bahnhof gewartet hast?

Am Sonntag traf ich per Zufall meine Bekannte. 

Czasownik „begegnen“ jest synonimem do „treffen“, jednak używa się go zdecydowanie rzadziej. Jest to czasownik słaby, jednak w porównaniu do „treffen” są tu trzy istotne różnice:

- nie jest to czasownik zwrotny
- dopełnienie w celowniku (Dativ), a nie w bierniku (Akkusativ)
- w czasie Perfekt mamy czasownik posiłkowy „sein”, a nie „haben”: begegnen - ist begegnet

Ich bin ihm kürzlich begegnet

Sie begegneten einander (sich) oft im Bus auf dem Weg zum Supermarkt. - "sich" występuje tutaj w funkcji dopełnienia, a nie zaimka zwrotnego i odpowiada na pytanie "Wem sind sie begegnet?" 

Wem seid ihr begegnet?

czwartek, 27 grudnia 2012

Słownictwo do tematu "religia"

W ramach cyklu związanego z historią przygotowałam na dzisiaj słownictwo do tematu "religia". Najpierw kilka ogólnych pojęć odnoszących się do największych światowych religii:

die Konfession – wyznanie 
die Religion - religia 
eine monotheistische Religion - religia monoteistyczna
eine polytheistische Religion - religia politeistyczna 

das Christentum - chrześcijaństwo
der Christ - chrześcijanin
die Christin - chrześcijanka
christlich - chrześcijański
die Christenheit - chrześcijanie (to pojęcie oznacza wszystkich chrześcijan)
die römisch-katholische Kirche - Kościół rzymsko-katolicki
der Katholizismus - katolicyzm
die orthodoxe Kirche - Kościół prawosławny
die griechisch-orthodoxe Kirche - Kościół grecko-prawosławny
die protestantische Kirche - Kościół protestancki 
der Protestantismus - protestantyzm
die anglikanische Kirche - Kościół anglikański 
evangelisch - ewangelicki 

der Judaismus - judaizm 
das Judentum - żydzi (to pojęcie oznacza grupę ludzi, wszystkich żydów)
der Jude  - żyd
die Jüdin - żydówka
jüdisch - żydowski 

der Buddhismus - buddyzm
der Buddhist - buddysta
die Buddhistin - buddystka
buddhistisch - buddyjski, w obrządku buddyjskim 

der Hinduismus - hinduizm
der Hindu – hinduista
die Hindufrau – hinduistka 

der Islam - islam 
islamisch - islamski
der Muslim – muzułmanin
die Muslimin – muzułmanka 
muslimisch - muzułmański  

Czas na uporządkowane alfabetycznie słówka do tematu "religia":

der Abt - opat, przełożony zakonu
die Äbtissin - opatka, przeorysza
das Alte Testament - Stary Testament
der Andersgläubige - innowierca
der Antisemitismus - antysemityzm
die Askese - asceza
die Auferstehung - zmartwychwstanie
die Beichte - spowiedź
der Beichtstuhl - konfesjonał
die Beschneidung - obrzezanie
die Bibel - Biblia
der Bischof - biskup 
die Christmesse / die Christmette - pasterka
der Davidstern - gwiazda Dawida
das Dogmat - dogmat
der Dom - katedra
die Dreieinigkeit / die Dreifaltigkeit - Trójca święta
der Ehrenmord - morderstwo honorowe
die Ehrverletzung - naruszenie czci
der Engel - anioł
die Erbsünde - grzech pierworodny
das Evangelium - Ewangelia
die Exkommunikation - ekskomunika 
die Eucharistie - Eucharystia
der Fasten - post
die Firmung - bierzmowanie (w obrządku rzymsko-katolickim)
der Fundamentalismus - fundamentalizm
das Gebet - modlitwa
der Gegenpapst - antypapież
die Gegenreformation - kontrreformacja
der Geistliche - duchowny
der Gelehrte - uczony
der Glaube - wiara
das Glaubensbekenntnis - wyznanie wiary
die Glaubensfreiheit - wolność wyzwania
der Gott - Bóg / bóg
die Götter - bogowie 
die Göttin - bogini
der Gottesdienst - nabożeństwo
der/das Habit - habit
häretisch - heretycki
der Hedonismus - hedonizm
der Heide - poganin
der Heilige Geist - Duch święty
die Heilige Schrift - Pismo święte
der heilige Vater - ojciec święty
die Hölle - piekło
das Höllenfeuer - ogień piekielny
die jüdische Gemeinde - gmina żydowska
das jüngste Gericht - sąd ostateczny
die Kapelle - kaplica
der Kardinal - kardynał
das Kastensystem - system kastowy
die Kirche - kościół
die Kommunion - komunia
die Konfirmation - bierzmowanie (w obrządku protestanckim)
konservativ - konserwatywny
die Kontemplation - kontemplacja
der Koran - Koran
die Kreuzigung - ukrzyżowanie
der Kreuzzug - wyprawa krzyżowa
der Kult - kult
liberal - liberalny
der Märtyrer - męczennik
die Meditation - medytacja
der Messdiener - ministrant
die Messe - msza
der Mönch - mnich
die Moschee - meczet
die Mythologie - mitologia
das Neue Testament - Nowy Testament
die Nonne - zakonnica
die Offenbarung - objawienie
der Orden - zakon
die Ordensschwester - siostra zakonna
orthodox - ortodoksyjny
der Papst - papież
die Papstwahl - wybór papieża
der Pilger - pielgrzym
die Pilgerfahrt / die Wallfahrt - pielgrzymka
der Pfarrer - ksiądz, pastor 
die Predigt - kazanie
der Priester - ksiądz
progressiv - progresywny
der Prophet - prorok
der Rabbiner  - rabin
die Reformation - reformacja
die Religionsfreiheit - wolność religijna
die Sekte - sekta
die Soutane - sutanna
die Staatsreligion - religia państwowa
die Stammesreligion - religia plemienna
die Sünde - grzech
die Synagoge - synagoga
die Verehrung - cześć, oddawanie czci, adoracja
die Taufe - chrzest
der Tempel - świątynia
der Totenkult - kult zmarłych
die Überlieferung - przekaz ustny
die Verfolgung - prześladowanie
die Weltreligion - religia świata
die Wiedergeburt, die Reinkarnation - reinkarnacja
die Zehn Gebote - 10 przykazań
die Zeitrechnung - rachuba czasu 

W kolejnym poście pojawią się czasowniki do tematu wraz z przykładami zastosowania.